Сдружение „Евромодел“

Да направим училището привлекателно за младите хора!

През последните години в 83 Основно училище в Панчарево успешно се разработват и реализират проекти по европейските структурни фондове в областта на спорта и на извънкласните дейности, с което се осмисля свободното време на децата и се отговаря на техните специфични желания и потребности за личностна изява. Всяка година участниците в спортните секции печелят призови места на районните и градските първенства по хандбал и волейбол.

Колективът на 83 ОУ успешно си сътрудничи с Читалище „Виделина” – Панчарево. Учениците участват във фолклорните състави на читалището, а читалищната база безвъзмездно се предоставя за училищни изяви. С особен интерес се посрещат периодичните срещи на ученици и учители от Англо-Американското училище в София и 83 ОУ „Елин Пелин” за обмен на добри образователни практики.

В бъдеще ръководството и педагогическият колектив на училището ще продължават да работят за утвърждаване на постиженията в учебната и възпитателната сфера, за изграждане на личности, способни пълноценно да се реализират в живота, за запазване и развиване на националните и на европейските ценности!

Сдружение “Евромодел” стартира проект “Спортът – основа за физическо, интелектуално и личностно развитие на децата и младежите” в партньорство с:

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този проект има за цел да насочи вниманието на родителите и обществеността за развитие на разнообразна извънучилищна дейност и организиране на клубове по интереси за децата, целогодишно (включително и през ваканционните дни) пълноценно ангажиране на свободното време на учениците.

Целите на проекта са:

  • Създаване и развитие на добри практики за физическо, интелектуално и личностно развитие на децата
  • Разнообразяване и разширяване на извънкласните и училищни дейности чрез организиране на спортни клубове по интереси
  • Акцентиране върху екологичното възпитание на децата, чрез реализиране на разнообразни инициативи

Убедени сме, че чрез създаване на спортни клубове по интереси най-точно ще удовлетворим нуждите на учениците за разнообразно и динамично свободно време, защото “Спортът е доказал, че винаги е бил и ще бъде основа за физическо, интелектуално и личностно развитие на децата и младежите”!