Водоснабдяване и канализация

Пречиствателна станция за питейни води "Панчарево"

Изключително актуалният проблем с изграждане на канализация и подобряване на водоснабдителната система в селищата около София е актуален още по-вече за Панчарево – един район в който са съсредоточени множество водоизточници, чистотата на които има пряка връзка с източниците на водоснабдяване, рекреационните и спортни дейности на територията на Столична община и активизирането на свлачищни процеси.

В рамките на район “Панчарево” функционира най-голямата и модерна пречиствателна станция за питейни води в България – пречиствателна станция “Бистрица” с капацитет за пречистване на 13,5 m3/s води от яз. Искър по деривация “Искър”, както и пречиствателна станция “Панчарево” с капацитет за пречистване 4,5 m3/s води от яз. Искър чрез деривация “Пасарел”. Селищата Плана, Железница и Бистрица и прилежащите вилни зони се водоснабдяват от яз. Бели Искър по Рилския водопровод, чрез деривацията “Рила-София”, а чрез резервоар “Кокаляне” от него вода получават и високите части на Кокаляне и Панчарево. Вилните зони в подножието на Витоша (в.з. Бяла нива, Ловджийска чешма, Градището и Косанин дол) също са водоснабдени от Рилския водопровод. Селищата и вилните зони, разположени в Софийското поле, в неговата периферия и в подножието на Лозенска планина (Казичене, Кривина, Лозен, Герман) се водоснабдяват от яз. Искър по деривация “Пасарел”. През 2011 година беше пусната в експлоатация пречиствателна станция “Пасарел” която осигурява питейна вода с подобрени качества за село Долни Пасарел.

През 1968 г. е пусната в експлоатация двустъпалната ПСПВ “Панчарево” за обработка на повърхностни води с възможност да пречиства 4,5 m3/s води от яз. Искър при нормален режим на работа и 5,0 m3/s при форсиран. Технологията на пречистване включва реагентна обработка с алуминиев сулфат, активна силициева киселина и други реагенти, варуване, предхлориране, избистряне чрез пулсатори, филтрация през бързи пясъчни филтри тип “Аквазур-Т” и хлориране. Предимството на двустъпалната схема на ПСПВ “Панчарево” е, че след прилагане на подходящи реагенти основните замърсители (мътност, цветност, желязо, манган и планктон) се отстраняват още на първото стъпало в пулсаторите. Така натоварването на пясъчните филтри се намалява значително, което осигурява икономия на промивна вода. При авария на някой от водопроводите останалите самостоятелно могат да захранят станцията. Наличието на варово стопанство и първо стъпало на ПСПВ “Панчарево” я прави подходяща за намаляване корозионността на водата. Определеното водно количество от различните водоизточници за питейно-битови нужди на София сега и в перспектива до 2030 г. показва, че ПСПВ “Панчарево” е достатъчна за пречистване на водите от яз. Искър при рационално и ефективно стопанисване на изградените й съоръжения.

Ремонтни дейности на ПСПВ “Панчарево” се извършват без спиране на станцията. Реконструкцията и модернизацията в перспектива е възможна по същия начин поради сезонността на замърсяване на суровата вода, модулното изпълнение на отделните съоръжения и съвременните технологии на хидростроителство.

За пречистването на водите от яз. Искър е подходяща двустъпална схема, каквато има ПСПВ “Панчарево”. Същата позволява провеждането на стабилизационна и ефективна реагентна обработка в началото на станцията (пулсаторите) при високи цветност и мътност, наднормено съдържание на желязо и манган, количество на планктон над 100 cell/ml и др.

ПСПВ “Панчарево” е тройно осигурена чрез изградените независими водопроводи, свързващи я с три различни пункта на водовземане:

1. Пасарелски водопровод с проектен дебит до 5,1 m3/s (от трета турбина на ВЕЦ “Пасарел”);

2. Върхова връзка за дебит до 4,5 m3/s (от бент Кокаляне);

3. Временна връзка за дебит до 4,5 m3/s (пусната в действие на 30.04.1990 г. като първи етап на водопровод “Искър”).

В представения от УАСГ водостопански баланс на София сумата от преминалите през ПСПВ “Панчарево” язовирни; рилски, витошки и подземни води е изчислена на 270.106 m3/y. Заключението е, че дефицит на питейно битови води в София до 2030 г. няма да има. Лабораторни и промишлени изследвания за стабилизационна обработка с вар на води от яз. Искър датират от края на 50-те години.

Неизбежното осъвременяване на бългаската водоснабдителна норма в съответствие със световните тенденции (снижение поне до 200 l/cap.d) и постепенното осигуряване на София с нови водоизточници ще доведе до намаляване натоварването на ПСПВ “Панчарево”, прилагаща физико-химична обработка за водите на яз. Искър. Другите софийски водоизточници: яз. Бели Искър (Рилски водопровод); Витошки водосбор, някои подземни води и евентуално допълнителни рилски води са достатъчно чисти и включването им в софийската водопроводна мрежа изисква само едно обикновено хлориране в резервоарите. От всичко гореизложено за прогнозното водопотребление и алтернативните водоизточници се вижда, че за водите на яз. Искър са достатъчни действащите ПСПВ “Панчарево”, ПСПВ „Бистрица“ и въведената в експлоатация през 2011 г. ПСПВ „Пасарел“.

ПРОЕКТИ

По думите на Ирина Савина, заместник-кмет на София „Инвестиции и строителство” към момента (юни 2012г.) се изгражда канализация за 500 млн. лева, в това число и на територията на район „Панчарево“. В тази сума влиза и изготвянето на проекти на стойност 200 млн. лв. за следващия програмен период (2014 – 2020 г.) до края на който във всички населени места на Столична община трябва има изградена канализация и подменена водопроводна мрежа.

Повече по темата

По думите на Димитър Сичанов, кмет на район „Панчарево“ тече предпроектното проучване за изграждане на канализация в района, което обхваща селищата Железница, Бистрица и част от Панчарево. Готови проекти, които очакват финансиране има за селата Кокаляне, Казичене и Кривина. Според г-н Сичанов изпълнението на проектите за всичките десет населени места в района е въпрос освен на финансиране и на време, поради обема на работата и необходимостта от предварителни детайлни проучвания. Водния сектор е в приоритетите на Столична община която е изработила единна стратегия за усвояването на средства от структурните фондове по Оперативна програма „Околна среда“.

Повече по темата

За по-вече информация вижте ТУК и ТУК

  • Конкретен идеен проект за водоснабдяване, канализация и локална пречиствателна станция за отпадъчни води ще бъде реализиран на територията на район „Панчарево“. Той се отнася за населените места в непосредствена близост до Панчаревското езеро и неговите притоци – Панчарево, Кокаляне и Бистрица.

За по-вече информация вижте ТУК

  • Нов инвестиционен проект в кв. Панчарево започва „Софийска вода„. Реконструкцията обхваща 578 метра водопровод по ул. Теменуга, в участъка от ул. Борова гора до ул. Падинето

За по-вече информация вижте ТУК

Вижте още и: