Село Бистрица

Фолклорен ансамбъл БистрицаИзглед от района на Бистрица

Бистрица е разположена в непосредствена близост до София и Панчарево, в подножието на Витоша и е едно от най-старите и големи подвитошки селища. Отстои на 4 километра от кабинков лифт „Симеоново“ – изходен пункт за ски център „Витоша“, на 5 километра от Панчаревското езеро и на 6 километра от Бизнес парк „София“. За бързият и лесен достъп до центъра на столицата е налице удобен обществен транспорт.

Бистрица е старо средновековно селище, означено като крепост в картите на Второто Българско царство. В центърът му се намира черквата-манастир „Св. Георги“, който в миналото е бил религиозен център на четиринадесетте Свети обители, разположени по склоновете на Витоша, Плана и Лозенската планина, част от Софийската „Мала Света гора“. Около Бистрица има още два функциониращи манастира: „Св. Св. Йоаким и Анна“, построен върху античен некропол и „Св. Петка“ в близост до старо градище.

Изглед от района на БистрицаВ Бистрица единствено в страната е запазено уникално пеене, много старинно, съхранено още от предхристиянската епоха, определяно от специалисти като уникална полифония на три гласа. Преставлява архаичен тип пеене с характерна мелодика, съхранило се през хилядолетията, което се изпълнява и до днес от „Бистришките баби“ – фолклорна група към местното читалище, включена в списъка на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство през 2005г. Забележителност на селото е и едноименния фолклорен ансамбъл, прославил родината ни в цял свят!

От Бистрица е родом Никола Крушкин-Чолака, човек отдаден на революционното дело, известен като Шопския апостол и един от най-близките съратници на Васил Левски.

Екопътека инж. Иван Иванов, между Бистрица и с. ЖелезницаНад Бистрица, на територията на Природен парк „Витоша“, на североизточния склон на планината е разположен резерват “Бистришко бранище”. Обявен за защитена територия в далечната 1934 година, той един от първите резервати в България. Обхваща високопланинската и среднопланинската част на водосборните басейни на реките Бистрица и Янчовска. Създаден е с цел да се запазят първичните екосистеми от обикновен смърч, както и видовете от субалпийската зона. През 1977 година е включен в световната мрежа от биосферни резервати по програмата „Човек и биосфера“, създадена от ЮНЕСКО.

По трасето на водопроводния канал „Рила-София“ над Бистрица в посока с. Железница и кв. Симеоново е прокарана туристическа алея, именувана в чест на инж. Иван Иванов, бивш кмет на София, по чиито проект е създаден Рилският водопровод за столицата, а по-късно облагородена и пригодена за краткотраен отдих с доброволен труд на хора от селото. Алеята се поддържа в много добро състояние и е изключително подходяща за семейства с малки деца.

Всичко това, в съчетание с прекрасната витошка природа и добре запазените традиции превръща района в предпочитано място за туризъм и целогодишно обитаване и определя Бистрица като курортна зона с висок потенциал за развитие.

СНИМКИ ОТ ЕКОПЪТЕКА „ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ“

официален сайт: www.bistrica-bg.com