Туристически маршрути в района на Панчарево

Леснопроходими туристически маршрути отвеждат от Панчарево към околните Витоша, Плана и Лозенска планина, Средновековната крепост “Урвич” и някои манастири от Софийската света гора.

ПЕШЕХОДНИ МАРШРУТИ – ВИТОША

Пътеките пресичат част от източното подножие на Витоша. Тази част на Витоша е характерна със сравнително дълбоката речна долина на река Бистрица, Лева река и някои малки притоци. Във високата част има билни заравнености, които в миналото са били заети от пасища. Над Кокаляне и в местността Мали дол до Бистрица са запазени красиви дъбови гори, в периферията на които има борови насаждения. За поречията на реките Бистрица и Лева са характерни Елша, Върба, Трепетлика, по склоновете – Габър, Клен, Акция, Смърч и Лескови храсти. Има еденични представители от Див кестен, засадени като декоративни по стар лесоустройствен план, който вече не е актуален.

Вижте на по-голяма карта от OpenStreetMap.org


* с. Бистрица – Лева река (Клисурковец) – м. Църнокос – м. Батийница – с. Кокаляне
(времетраене 1,30ч., разстояние 5 км.)
До началото на маршрута се стига с градски автобуси: NN 69, 70, 98 от сп. “с. Бистрица”.

Вижте началната точка на маршрута в Google maps


* с. Кокаляне – м. Китката (Василица) – м. Просеченик – Дяволски мост
(времетраене 0,45 ч.)
Това е т. нар Цар Ясенова пътека. Започва в началото на в.з Китката – Кокаляне, до Конна база „Тангра“ /ул. Слатин дол/

Вижте началната точка на маршрута в Google maps

* с. Панчарево – Гергьов дол – м. Дълга стрън – с. Бистрица
(по поречието на река Бистрица – времетраене 1,15ч., разстояние 4,5 км)
До началото на маршрута се стига с градски автобуси: NN 1, 3, 4 от сп. “кв. Панчарево”. От централния площад се върви нагоре през населеното място до изходната точка при ул. „Беликата“.

Маршрута тръгва от ул. „Беликата“, която започва в края на Панчарево, при разклона за Бистрица, срещуположно на автомобилния път. В началото дублира уличното платно, като след около 300 метра излиза на едно обзорно място към долината на река Бистрица. Оттам се отделя от пътя и тръгва надясно по склона по тясна пътека, която пресича част от в.з “Беликата” в ниската и част, след което пресича малката река Гергьов дол (приток на р. Бистрица) и покрай красива борова гора в местността “Дълга стрън” достига най-високата част на маршрута, откъдето се открива красива панорама към долината, Витоша и с. Бистрица. Оттам тесен път пресича Бистришките ливади и отвежда към село Бистрица, и по улица Витошко лале достига центъра на населеното място. Общата дължина на маршрута от Панчарево до Бистрица е около 4 км. и е сравнително лесно проходим с изключение на един стръмен участък от около 200 метра по средата на трасето. Денивелацията е около 220 м. Изминава се за около 1 час и 30 мин.

Вижте началната точка на маршрута в Google maps


* С. Кокаляне – Бистришки манастир „Св. Йоаким и Анна“
(по поречието на Малидолска река, приток на река Бистрица – времетраене 50 мин., разстояние около 3,5 км)

До началото на маршрута се стига с градски автобуси: N 1 ОТ С. Кокаляне или NN 69, 70, 98 от С. Бистрица,

ВАРИАНТ 1: ОТ КОКАЛЯНЕ /посоката е очертана със зелени точки/
От крайната спирка на автобуса при кметство Кокаляне се върви към края на селото, по посока военното поделение и с. Железница, пресича се асфалтовия път към поделението и се продължава по коларския път до каптажа при вододайната зона. Оттам след кратко спускане до малка рекичка отново се продължава нагоре по склона докато се стигне голям разклон, откъдето можете да продължите към Бистрица, Железница или Панчарево. scroll to enlargeТръгва се по чакълестия път вдясно и след около 10 метра се поема наляво по черен път. След 200 метра малко преди да навлезе в нискостеблена гора от пътя вляво се отделя тясна пътека, която минава по трасето на водопровода. За ориентир можете да използвате стрелките по каптажните шахти, на които е указана посоката за с. Бистрица. След около 200 м пътеката навлиза в нискостеблена гора и постепенно се спуска до поречието на река Бистрица. Минава високо над десния бряг на реката и се спуска близо до водослива на реките Лева река и Гъбешница. scroll to enlargeСлед като се пресече маловодната Лева река се излиза на широка поляна като посоката след това е дясно за да се излезе на черния път идващ от Бистрица. Пресича се пътя и се върви направо, след което на първия разклон вляво и след около 1 км. се стига до Манастира.

ВАРИАНТ 2: ОТ БИСТРИЦА /посоката е очертана със зелени точки/

scroll to enlargeВ Бистрица трябва да слезете на централния площад и да вървите надолу през населеното място по ул. Стефан Стамболов. След като минете църквата Св. Георги, продължавате по същата улица надолу и стигате Т-образно кръстовище, на което продължавате наляво и надолу. Асфалтовия път излиза от селото и пресича м. Ливагето. След края на асфалта се продължава направо по черен път, който на мястото където се съединява с пътеката от Кокаляне се разклонява на две. scroll to enlargeПоема се надясно и леко нагоре, след което първия разлклон вляво и се продължава по пътя, който минава успоредно, по левия бряг на Малидолска рекичка и след около 1 км. стига до Манастира Св. Йоаким и Анна. От там по желание разходката Ви може да продължи до с. Железница или Кокаляне, като преходите са около 1 ч. и 30 мин.

Вижте началната точка на маршрута в Google mapsПЕШЕХОДНИ МАРШРУТИ – ЛОЗЕНСКА ПЛАНИНА

* Стената на Панчаревското езеро, над с. Герман – х. Кремиковци – ВЕЦ „Кокаляне“ (времетранене 1,00ч.) До началото на маршрута се стига с автобуси: N 6 от сп. „с. Герман“ или с NN 1, 3, 4 от сп. „Банята Панчарево“. Във втория случай се преминава по стената на езерото към срещуположната му страна.

Панорамната пътека (екопътека “Панчаревско езеро“) е една от първите туристически алеи в Лозенската планина, прокарана още в края на 50-те години на миналия век и една от най-популярните. В тази част на Лозенската планина, на склоновете с южно изложение климатът е мек, с по-високи средногодишни температури. Пътеката минава през характерна дъбова гора, примесена на места със млади гори от черен бор.

Вижте на по-голяма карта от OpenStreetMap.org

Вижте началната точка на маршрута в Google Maps


* с. Кокаляне – Ловна хижа – м. Бачул – м. Влаковете – с. Лозен
(времетраене 2,30ч.)
До началото на маршрута се стига с градски автобуси: NN 1, 3, 4 от сп. “Кокалянско ханче”. Слиза се към Болницата за рехабилитация и се преминава по моста на р. Искър.

Вижте началната точка на маршрута в Google maps


* с. Долни Пасарел – лобно място на кап. Д.Списаревски – вр. Половрак – Лозенски манастир „Св. Спас“ – с. Долни Лозен (времетраене 4,30ч.) До началото на маршрута се стига с градски автобус: N 3 от сп. „Долни Пасарел“ от където се тръгва по южния полегат склон на Лозенската планина. Маршрута, който е един от най-атрактивните и приятни в този район ни отвежда до най-панорамният връх в Лозенската планина – вр. Половрак (1182м), откъдето на длан се наблюдават няколко планини (Рила, Витоша, Стара планина, Плана, както и яз. Искър). Интересна спирка по трасето е Лозенския манастир „Св. Спас“, част от Софийската Света гора. Предвид лекият и приятен терен е възможна комбинация с посещение на лобното място на кап. Димитър Списаревски в местността „Стражарски дол“.

Вижте началната точка на маршрута в Google maps


* сп. ман. „Св. Никола“ (Трудовака) – Урвички ман. „Св. Николай“ – Средновековна крепост „Урвич“ – сп. ман. „Св. Никола“ /Обиколната пътека на хребета „Средобърдие“/ (времетраене 0,40ч.) До началото на маршрута се стига с градски автобус: N 3 от сп. “ман. Св. Никола”. Слиза се по павирана алея до р. Искър, след което се преминава по моста и се продължава по същата алея направо.

Вижте началната точка на маршрута в Google maps

Маршрутът се намира в Историческа местност „Урвич“, която е със статут на природна забележителност. В близост е пресечната точка на трите планини – Витоша, Плана и Лозенска, която се намира при устието река Ягуля (Ведена) в река Искър. Характерни за района са дъбови, букови гори и люлякови храсти, по склоновете и ценни популации от Върба и Елша, в поречието на река Искър. Част от Лозенската планина и поречието на река Искър са включени в екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ и представлява важен биокоридор между Рило-Родопската и Средногорската област.

Вижте на по-голяма карта от OpenStreetMap.org

Вижте Историческа местност „Урвич“ в Google MapsПЕШЕХОДНИ МАРШРУТИ – ПЛАНА ПЛАНИНА

Тази част от Плана е характерна с добре изразената долина на река Ягуля, която оттделя планината от Витоша. Над Кокалянския манастир се срещат вековни дървета от вида Кръстат дъб, име свързано с езически обичаи от предхристиянския период. Около манастира е запазена стара букова гора. По-високите части в посока село Железница и село Плана са заети от пасища, които в последно време не се поддържат и отстъпват място на разнообразна храстова и дървесна растителност. В долината на Ягуля са Железнишките минерални извори, водата на които се използва срещу различни кожни заболявания. Тук интерес представляват естествените гори от Бял бор които растат на много ниска надморска височина и крайречните гори от Върба и Елша. Част от Плана планина и поречието на река Искър са включени в екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ и представлява важен биокоридор между Рило-Родопската и Средногорската област.


* Дяволски мост – Кокалянски манастир – Кръстат дъб – вр. Манастирище
(времетраене 3,45ч.)
До началото на маршрута се стига с градски автобус: N 3 от сп. “Дяволски мост”. Пътеката започва от десния бряг на река Ягуля (Ведена), преди вливането и в Искъра.


* Дяволски мост – Кръстат дъб – Железнишки минерални извори – с. Железница
(времетраене 4,15ч.)
До началото на маршрута се стига с градски автобус: N 3 от сп. “Дяволски мост”. Пътеката започва от десния бряг на река Ягуля (Ведена), преди вливането и в Искъра.

Вижте на по-голяма карта от OpenStreetMap.org

Вижте началната точка на маршрутите в Google maps
ВЕЛОМАРШРУТИ

Района предлага много добри условия за планинско колоездене, без екстремни височини и опасни участъци. В повечето случаи се използват стари почвени пътища или пътеки, които в миналото са били използвани със селскостопанска цел.

Подробно описание на някои интересни веломаршрути за cross country в района на Панчарево:

* Панчарево – заслон „Ловната хижа“

* Връзка към други маршрути в района на Панчарево от Mtb-Bg.com

* Веломаршрут около Плана планина по информация от Bikemap.Net


Веломаршрут 1129779 – powered by Bikemap

 
СТАРИ ТУРИСТИЧЕСКИ КАРТИ

Стара туристическа карта на Източна Витоша, scroll to enlarge photo

Източна Витоша

Стара туристическа карта на Лозенска планина, scroll to enlarge photo

Лозенска планина

Вижте още и: